Motioner

Kungsbacka kommuns skolbarnomsorg samt ”Lek och Lär” – Hur vidareutvecklar vi verksamheterna? – Kungsbacka

Kungsbacka kommuns skolbarnomsorg samt ”Lek och Lär” – Hur vidareutvecklar vi verksamheterna?

Under senare åren har vi i Kungsbacka haft fullt upp med skolutveckling. Med denna motion vill vänsterpartiet lyfta ram skolbarnomsorgen, en mycket viktig verksamhet som länge varit eftersatt. Vi kan konstatera att vi i Kungsbacka har fler barn inom skolbarnsomsorgen än vi har inom förskolan. Ändå har lite tid ägnats åt denna verksamhets kvalité och vidareutveckling. Vilken fritidsutveckling vill vi politiker i Kungsbacka ha gällande skolbarnsomsorg (barn i ålder 6 – 12 år)?

Vad är då skolbarnomsorg?

Verksamheterna skolbarnsomsorg vänder sig till barn till och med tolv år som går i förskoleklass eller grundskola. Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla skolbarnsomsorg till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller då barnet har ett eget behov av verksamheten. Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan, såväl tids- som innehållsmässigt, samt att erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Vad för skolbarnsomsorgsutveckling vill vi ha i Kungsbacka?

I Kungsbacka har utvecklingen av ”Lek och Lär” till stor del styrt skolbarnsomsorgens utveckling. ”Lek och Lär” policyn är ett dokument som vi anser bör ses över. Vi vill att man utvärderar Lek och lär-verksamheten utifrån de intentioner och visioner man haft med att bygga ut verksamheterna. Man kan t.ex. i en sådan utvärdering fråga sig hur mycket lek blev det och hur gick det för våra 6-åringar? Med andra ord – Har vi fått det vi ville? Har vi nått målen för denna integrerade verksamhet och har skolbarnsomsorgen i denna form fått en höjd kvalité?

I Kungsbacka går ca 80% av de yngre barnen i skolbarnsomsorg. Samtidigt kan vi konstatera att endast ca 29% av 10–12-åringarna finns i våra verksamheter.
Vi vill också att man tittar på 10–12-åringar och vilka verksamheter som erbjuds denna åldersgrupp.
Erbjuds de den verksamhet som de bör få enligt skollagen och allmäna råd?

Vänsterpartiet föreslår

Att det sker en utvärdering av ”Lek och Lär” alltså – vision, mål kontra verklighet.

Att det sker en utredning – Hur skall ovan beskrivna verksamheter se ut i framtiden.

Att man i utredningen beskriver vad för funktion fritidspedagogen har i skolan.

Att det till fullmäktige överlämnas en redovisning innan budget samt förslag på övergripande idé samt resultatmål för skolbarnomsorg och ”Lek och Lär” till budget 2003.

För Vänsterpartiet
Violet Dunér

Kopiera länk