Motioner

Jämställd sjukvård i Halland

Landstinget Halland bör påbörja ett arbete inom sjukvården mot en jämställd sjukvård.

Det finns tydliga skillnader i sjukvården i behandlingen av kvinnor och män. Under 90-talet har man i forskningsrapporter och statliga utredningar lyft fram att män och kvinnor behandlas olika inom vården. Exempel på områden inom vården där kvinnor får en sämre vård än män, att kvinnors önskemål när det gäller arbetsrehabiliteringsåtgärder inte hörsamma i lika hög utsträckning som männens önskemål samt att Socialstyrelsen har rapporterat att män i högre grad får nya och därmed dyrare läkemedel än kvinnor.

Det börjar redan med de små barnen. En studie som redovisades på läkarstämman i höstas om en undersökning bland de nästa 3 000 fyraåringar i Stockholm visar att sjukvården inte är lika bra på att avslöja astma hos små flickor som hos små pojkar. Lungkapaciteten testades genom att barnen fick göra utandningsprov. 95 procent av barnen klarade detta med glans. Barn med pågående astma eller tidigare genomgången astma klarade sig sämre än friska barn. Lungfunktionen var påverkad även om astmaepisoden varit övergående. Förändringen kvarstod upp till två år. Allra tydligast var detta för flickorna. Även om de hade lika mycket symptom som pojkarna så var det ovanligare att de hade astmamedicin. Detta indikerar på att man inte behandlar pojkar och flickor lika. Eftersom flickor visade större påverkan på lungfunktionen än pojkar, tyder detta på att astmasjukdomen är allvarligare hos flickorna på grund av sen diagnos och för litet läkemedel, vilket kan förklara varför svårbehandlad astma hos vuxna är vanligare bland kvinnor. Detta går igen även inom vården för övrigt, till exempel när det gäller förskrivning av läkemedel, tolkning av symtom och vilka prioriteringar som görs. Det finns en tydlig hälsoparadox mellan kvinnor och män, kvinnor söker oftare hjälp hos sjukvården och har högre grad av ohälsa, medan männen besöker sjukvården mer sällan men dör tidigare. Män får oftare dyrare och nyare läkemedel än kvinnor. Enligt Gunilla Krantz, Nationellt nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, finns det både biologiska och sociokulturella förklaringar till skillnader i hälsa mellan könen, där frågan om makt att styra sitt liv har stor betydelse. Våra könsroller där män överordnas kvinnor slår igenom i sjukvården. Det finns en avsaknad av medvetenhet om att behandlingsval och diagnosticering görs utifrån värderingar om kvinnor och män.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga könsskillnader inom sjukvården och ge förslag till åtgärder, men vi vet redan idag mycket om dessa skillnader och att åtgärder för att motverka denna ojämställdhet måste påskyndas.

Landstingsfullmäktige föreslås besluta:

att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att påbörja åtgärder som motverkar att kvinnor, män, flickor och pojkar behandlas olika inom sjukvården i Halland.

Kungsbacka den 25 februari 2004
Harri Lötjönen
För Vänsterpartiet i Halland

Kopiera länk