Motioner

Motion om arbetsvärdering – Landstinget

Motion om Arbetsvärdering
Ett aktivt jämställdhetsarbete innehåller flera olìka aspekter. Lika lön för arbete är inte bara en självklarhet fór de fiesta utan ocksâ ett lagkrav, kravet omfattar även lika lön för likvärdigt arbete. Vad som är likvärdigt arbete är inte lika självklart, utan här krävs någon form av aktivitet frän arbetsgivaren inte minst frân ett landsting Som har anställda bestâende av en mängd olika yrkeskategorìer.

I jämställdhetslagen ställs krav pá oss som arbetsgivare att vi ska kartlägga och analysera ”löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.” Arbetsgivaren ska bedöma om Íörekommande Iöneskillnader har ett samband med kön. Bedömningen ska bland annat avse skíllnader mellan ”grupp arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerade, och grupp med arbetstagare som utför arbete som är all betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar vara kvìnnodominerat” Vid denna bedömning av vad som är likvärdigt arbete skall beaktas kriterier såsom kunskap, färdighet, ansvar och ansträngning”

En sådan kartläggning, analys och bedömning av likvärdigt arbete kräver ett aktivt värderingsarbete. Något sådant arbete bedrivs inte i dag inom vårt landsting, vilket innebär att vi inte följer jämställdhetslagen. Det finns en rad olika arbetsvärderingsmetoder en del går ner på respektive befattningsnivå, medan andra kan användas mer övergripande för hela arbetsgrupper. Erfarenheter från kommuner och landsting som arbetat med arbetsvärderingar, visar att de mer övergripande är att föredra och är lättare att genomföra inom en rimlig tid.

Det viktigaste är dock att en arbetsvärdering genomförs, för att säkerställa att vi inte har osakliga löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade- yrkes/arbetsgrupper.

Jag yrkar:
• Att landstinget Halland snarast genomför en arbetsvärdering för att kunna bedöma om det förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrkes/arbetsgrupper.
• Att det redan från början klart framgår att Landstinget Halland inte accepterar osakliga löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrkes/arbetsgrupper och att eventuella sådana skillnader snarast skall åtgärdas.

Halmstad
2005-08-08
Sasa Sacipovic

Kopiera länk