Motioner

Motion – Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag – Kungsbacka

Bakgrund
I kommunallagen står det att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som i bedrivs i bolag/stiftelser.

För cirka ett år sedan kom det en revisionsrapport som var mycket kritisk till hur kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun utövade sin uppsikt över bolagen. Någon kritik riktades inte över hur kommunstyrelsen utövade uppsikten över nämnderna.

Jag har snart suttit tolv år i kommunstyrelsen. De första fyra som ersättare och de sista åtta som ordinarie ledamot. Under denna tidsperiod har bolagens direktörer, dit jag även räknar Tjolöholmsstiftelsen, inte en gång blivit kallade till kommunstyrelsen för att berätta om verksamheten, planer för framtiden ev problem m m. Jag kan verkligen instämma i revisorernas kritik.
I motsats till revisorerna är jag också kritisk hur kommunstyrelsen utöver sin uppsikt över nämnderna. Den information jag får om nämnderna är den jag kan läsa mig till i boksluts- och budgetpärmar. Övrig information får jag inhämta genom att själv kontakta politiker och tjänstemän i resp. nämnd. Naturligtvis för jag en dialog med de tre ersättare vårt parti har i nämnderna för Plan och bygg, Gymnasie och arbetsliv samt För- och Grundskola.

Jag tycker att det finns en klar brist i hur kommunstyrelsen utövar sin uppsikt över såväl nämnder som bolag.

Jag föreslår därför att följande rutiner införs.
– att minst en gång om året kallas bolagens/stiftelsen Verkställande direktör och ordförande till kommunstyrelsen. En redogörelse lämnas då över det gångna året, vilka planer/projekt är på gång de närmaste åren samt en redogörelse för bolagets starka resp svaga sidor, vilka hot och möjligheter man ser.

– att de överläggningar som budgetberedningen har med nämnderna ska hållas i kommunstyrelsen.

Örmanäs 2006 02 21
Jan-Christer Jansson
Vänsterpartiet.

Kopiera länk