Motioner

Motion angående integrationspolitiska programmet – Falkenberg

Integrationspolitiken och hur väl vi lyckas med den är ett av flera grundfundament i hur väl vi ska lyckas med välfärdsfrågorna i framtiden.

Det är inte ofta som vi i Vänsterpartiet är överens med Moderaterna eller den nu sittande regeringen men i detta är vi det. I februari i år debatterade Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt EU:s framtidsfrågor med Europaparlamentets ledamöter.

En punkt som Reinfeldt tog upp var migrationen och konstaterade att våra välfärdssystem står under en allt större press då allt färre ska försörja allt fler. I sitt tal sa Reinfeldt att ”migration, rätt hanterad, kan denna bli en viktig och faktiskt nödvändig pusselbit för att behålla en välfärd värd namnet” och fortsatte. ”Tänk alla nyanlända personer som är positiva, förväntansfulla och angelägna om att göra rätt för sig. Låt oss ta till vara den positiva energin de för med sig. Vi måste skapa politiska förutsättningar för de människor som sökt sig till Europa. Förutsättningar som möjliggör för dem att snabbt komma in på arbetsmarknaden.”

Våren 2004 antog kommunfullmäktige i Falkenberg en integrationspolitisk handlingsplan. En handingsplan som spänner över många områden. I den framgår bland annat att integrationsarbetet är ett långsiktigt förändringsarbete som måste bedrivas på bred front om man ska få resultat. Vidare framgår att alla kommunala verksamheter ska samverka för att tillsammans främja ett positivt integrationsarbete.

Fullmäktiges uppdrag till förvaltningarna och bolagen var att i sina verksamhetsplaner, personalpolitiska program etc. redovisa konkreta åtgärder och att följa upp dessa.

Förvaltningarna och bolagen fick i uppdrag att enskilt arbeta med dessa frågor samtidigt som handlingsplanen talar om samverkan mellan de kommunala verksamheterna för att främja ett positivt integrationsarbete. Detta behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra men kan kommunfullmäktige garantera att så inte är fallet? Av erfarenhet vet vi alla att enskilda beslut i en kommunal organisation kan få följdverkningar på en annan. Ibland positiva, ibland negativa. Det är här samordningen kommer in.

Har de kommunala verksamheternas enskilda integrationsarbete nått det gemensamma resultatet som kommunfullmäktige tänkte sig när man antog det integrationspolitiska programmet?

Vänsterpartiet i Falkenberg föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en partsammansatt grupp, med representant från alla partier representerade i kommunfullmäktige, som har till uppgift att utvärdera integrationsprogrammet från 2004.

Vänsterpartiet Falkenberg
Mikael Hallberg
Eva Kronwall.

Kopiera länk