Motioner

Motion angående genomlysning av och beslut kring att öka demokratin i Kungsbacka kommun – Kungsbacka

Under många år har det diskuterats om vikten av att få ungdomar och vuxna att engagera sig i arbetet kring vår kommunala verksamhet. Många politiker anser att det är svårt att få nya engagerade som orkar och vill ta del av det gemensamma politiska arbetet. Medmänniskor har tyckt att politiken är allt för distanserad från ”vanligt folk” och att man haft lite inflytande över beslut och förändringar. Medborgare kan uttrycka det som att de inte heller ser skillnad på de politiska partierna och ibland får man som fritidspolitiker höra att man endast skor sig själv. Det är olyckligt och oroande detta glapp mellan politiker och medborgare man företräder.

För en väl fungerande demokrati krävs att alla medborgare får chans till inflytande över vår gemensamma kommunala verksamhet. Det är idag inte många som är intresserade av politiska partier och vi anar att alla partier har samma problem. Det viktiga är att man som kommunmedborgare kan se att de olika politiska partierna tar olika ställning i frågor rörande kommunen, alltså att demokratin fungerar. Det är viktigt att få in nya engagerade politiker som år vara delaktiga och kan påverka.

Vi vill ni börja en diskussion som nästa kommunfullmäktige skall ta beslut kring. Vi föreslår fullmäktige att besluta att en tjänsteman får i uppdrag att inhämta de olika partiernas förslag kring en ökad demokrati i Kungsbacka. Detta underlag skall tjänstemän lämna till nästkommande fullmäktige att debattera och besluta om.
Vi tror att alla tjänar på att öka den kommunala demokratin och möjliggöra för fler engagerade medborgare.

Att föreslå kommunfullmäktige besluta

Att låta en tjänsteman få uppdrag att hämta in de olika partiernas enskilda förslag gällande ”förslag till ökad demokrati”

att tjänstemän lägger fram partierna olika enskilda förslag till nästkommande mandatperiods kommunfullmäktigeledamöter för diskussion och beslut.

Violet Dunér
Carin Blennerhed.

Kopiera länk