Uncategorized

Behov ska styra vården

Hallands Nyheter 9 augusti 2010

Hallands Nyheter 9 augusti 2010

Efterfrågestyrd vård ger inte alla valfrihet, framhåller vänsterpartisterna Stina Hallberg och Ingmari Carlsson när de bemöter Tommy Rydfeldt (2/8) och Tommy Carlsson (3/8).

Tommy Rydfeldt drar i HN den 2/8 slutsatsen att Vänsterpartiets ställningstagande mot vinster i vård och omsorg bottnar i en rädsla och avoghet mot att fatta egna val. Det är märkligt – vi, om några politiska företrädare, har aldrig några som helst svårigheter till att göra val av olika slag. När andra partier flaxar oroliga i valvindarena så står vi fast vid våra, ibland obekväma, val och ställningstaganden.

Tommy Carlsson, som själv driver en privat vårdenhet, framhåller i HN den 3/8 många fördelar med privat vård och ser inga nackdelar.

Vi har, till skillnad från Tommy, politikern, förstått att vård och omsorg inte handlar om att ”själv få välja vård och inte bara tvingas välja det som samhället har valt ut” (hans egna ord). Vård och omsorg ska styras av de behov som finns och prioriteringar måste göras eftersom resurserna aldrig är obegränsade.

Vi tilltror individer att kunna välja det som är bäst för dem själva, men när individers önskemål krockar måste någon ta helhetsansvar. De som har de största behoven ska tilldelas de största resurserna – såväl mänsklig logik som lojalitet talar för detta.

Vi ser, med de vårdsystem som införts (Vårdval/LOV) att landsting och kommuner inte kan styra resurserna dit där de bäst behövs längre. Då omfördelas resurserna på sikt från att vara behovsstyrda till att bli efterfrågestyrda – en djupt olycklig utveckling. Valfrihetens pris får då betalas av dem som bäst behöver vård och omsorg.

Positiva värdeord som valfrihet används i en enfaldig tilltro att just sådana begrepp ska lösa vårdens och omsorgens problem och tillkortakommande. Samhället har aldrig obegränsade resurser och de blir inte större när även ekonomiska vinster ska ta del av dessa. Våra gemensamma skattepengar ska gå till verksamheten, till verksamhetens personal och till verksamhetsutveckling – det är svårt nog att få pengarna att räcka till det.

Tommy, företagaren, motsäger att vård i privat regi är kostnadsdrivande och framhåller att ”Sverige tillhör de länder i Europa som lägger minst pengar på sjukvården”. Vi delar hans oro för att sjukvården får kosta för lite, bl a i Halland. Men t ex i USA, där privat sjukvård är dominerande, kostar vården betydligt mer och det finns många andra exempel på att privatisering i sig driver upp kostnaderna.

Låt oss en gång för alla slå fast – Vänsterpartiet är verkligen inte emot privata företag, men vård, skola och omsorg är sektorer där vi föredrar gemensamt ägda, offentligt drivna enheter, just för att kunna styra och ha kontroll och insyn över verksamheterna.

Vi är inte heller emot att omsorgstagare får välja hur deras vardag med omsorgsutövare ska se ut – det vi kallar för det ”verkliga kundvalet” och som inte är avhängigt vem som är utförare utan hur kontakten och lyhördheten är mellan personal och vårdtagare. Det är verklig valfrihet för oss!

Stina Hallberg

Ingmari Carlsson

Kopiera länk