Uncategorized

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

Hallands Nyheter 9 september 2010

Vänsterpartiets feministiska synsätt gör skillnad, hävdar Marianne Ericsson, ordförande i Vänsterpartiets feministiska utskott, tillsammans med Mikael Hallberg och Eva Kronwall, Vänsterpartiet Falkenberg.

Den viktigaste ingrediensen i Vänsterpartiets jämställdhetspolitik är en väl fungerande gemensam välfärd, där barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård gör det möjligt för både kvinnor och män att växa upp, arbeta och försörja sig och sedan åldras på jämlika villkor. En reell politik för jämställdhet rubbar den ojämlika maktordningen som råder mellan kvinnor och män. Detta är ett arbete som vårt parti bedriver både i riksdagen och i vår kommun.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och för oss är det avgörande att avskaffa den ojämlika könsmaktstrukturen. Jämställdheten kan inte begränsas till ett enda politikområde, utan kräver ett helhetsgrepp och en feministisk analys av hur olika politikområden påverkar varandra för att effektivt kunna åstadkomma en förändring. Det kräver också en analys av hur makt fördelas mellan könen och på vilket sätt politiska förslag påverkar kvinnor respektive män. Utan att synliggöra maktordningen mellan könen riskerar vi att få en urvattnad och tandlös politik som saknar förmågan att i grunden förändra.

Vår generella fördelningspolitik genom skatter, transfereringar och offentlig sektor innebär en omfördelning av resurser från män till kvinnor, som i sin tur leder till ett jämställt samhälle. Vi arbetar bland annat för att avskaffa diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Vi vill individualisera föräldraförsäkringen så att dagarna delas lika mellan föräldrarna. Vi vill ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, därför ar det oerhört viktigt att ”nattis” får leva kvar i Falkenberg. Vi arbetar också för utbildning inom olika områden gällande HBT-frågor.

Vi vill satsa på åtgärder som bland annat omfattar vidareutbildning av rättsväsendet i kunskap om sexualiserat våld, kompetensutveckling av socialtjänsten kring mäns våld mot kvinnor, inrättandet av en haverikommission som skall utreda de fall då kvinnor mördas av närstående män, tillgång till skyddat boende och stöd för särskilt utsatta kvinnor genom inrättandet av resursjourer för missbrukande och psykiskt funktionshindrade kvinnor, stöd till kvinnojourernas arbete med att tillgänglighetsanpassa sina lokaler, behandlingsprogram inom Kriminalvården riktat till dömda sexualbrottslingar och män som slår kvinnor och barn, förstärkning av Åklagarmyndigheten på området mäns våld mot kvinnor vilket även innefattar en fortsatt utveckling av familjevåldsenheterna, samt inrättandet av en jämställdhetsenhet på Socialstyrelsen. Vi anser också att finansieringsansvaret för kvinnojourerna ska vila på hela samhället, inte bara på frivillighetsorganisationer och ideellt arbete.

Det kommer att göra skillnad för jämställdheten, att Vänsterpartiet finns representerat i de folkvalda församlingarna efter valet 19 september.

Marianne Ericsson

Mikael Hallberg

Eva Kronwall

Kopiera länk