Motioner

Motion att öka lärartätheten och minska barngruppernas storlek på fritidshemmen i Falkenbergs kommun – Falkenberg

Motion att öka lärartätheten och minska barngruppernas storlek på fritidshemmen i Falkenbergs kommun
I början av 1980-talet gick det två fritidspedagoger på 15 barn. Idag i Falkenbergs kommun är det 24,1 inskrivna barn på årsarbetare. Snittet i Sverige ligger på 21,5. Snittsiffran för Sverige är hög och för Falkenbergs kommuns del är den alarmerande. Stora barngrupper och få personal på små ytor innebär en dålig arbetsmiljö för såväl barnen som för personalen. Det blir en stressig och bullrig miljö som leder till negativa konsekvenser för lärandet. Tendenser är att barngrupperna bara ökar och ökar. Det är barnen som får betala priset genom en försämrad arbetsmiljö. Var finns barnperspektivet och barnkonsekvensbeskrivningarna. I FN:s konvention om barnets rättigheter är portalparagrafen artikel 3 ”Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet”. Stora grupper och låg lärartäthet strider mot Barnkonventionens andra att se till barnens bästa.

Vi yrkar därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att öka personaltätheten på fritidshemmen och minska barngruppernas storlek.

Falkenberg den 25 oktober 2011
Per Sjövall, Mikael Hallberg

Kopiera länk