Motioner

Motion om gemensamma riktlinjer för Hälso- och sjukvården i arbetet med våld i nära relationer. – Region Halland

I Mats Erikssons svar på interpellationen om hur Hälso- och sjukvården arbetar rörande våld i nära relationer framgår att ett aktivt arbete pågår inom vissa verksamheter t.ex. Akutmottagningarna och Närsjukvården i Varberg samt att det finns en länsövergripande grupp gällande våld i nära relationer.
Men det finns fortfarande delar av Hälso- och sjukvården som inte aktivt arbetar med våld i nära relationer.
Regeringen gav Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) 2008 i uppdrag att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor om personlig erfarenhet av våld som en del av anamnesen inom hälso- och sjukvård. På NCKs internetsida kan man läsa att: ”Uppdraget har resulterat i en antologi, ”Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen”, med ett tjugotal experter som medförfattare. I den tydliggörs hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom den svenska hälso- och sjukvården, och samtliga forskare som har studerat frågan för antologin har dragit slutsatsen att man bör fråga patienter som söker vård inom deras speciella områden om personliga erfarenheter om våld. Som komplement har även ett paket med åtta korta utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården och ett utbildningsmaterial till dessa tagits fram.”
Utifrån det här materialet som NCK har tagit fram och befintliga rutiner och erfarenheter hos personalen i Hälso- och sjukvården i Region Halland bör en gemensam handlingsplan gällande våld i nära relationer skapas snarast möjligt.

Jag yrkar på att Regionfullmäktige beslutar om
• att skapa gemensamma rutiner i Hälso- och sjukvården i Region Halland för att upptäcka och aktivt arbeta med våld i nära relationer.
• att utbilda Hälso- och sjukvårdspersonalen när det gäller våld i nära relationer
• att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv där även män kan vara offer för våld i nära relationer.
• att alla patienter tillfrågas om våld i nära relationer som en del i anamnesen.

Halmstad den 10 november 2011
Maria Johansson, Vänsterpartiet Halland.

Kopiera länk