Motioner

Motion om könsuppdelad statistik – Region Halland

I Uppföljningsrapport 2, 2011 sidan 15 står det att grundläggande förutsättningar ska stärkas och en del i det är att skapa ett jämställt Halland. Men för att kunna se likheter och skillnader mellan män och kvinnor, flickor och pojkar måste all individbaserad statistik vara könsuppdelad. I Mål och strategier för Region Halland 2012–2015 står det under målet ”Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård” att en indikator ska vara genusuppdelad statistik inom samtliga områden. (Borde stå könsuppdelad och inte genusuppdelad). Sedan 2001 finns det en nationell författning som säger att all officiell individbaserad statistik ska vara könsuppdelad. Trots det redovisades bl.a. vårdgaranti, ”Medarbetarna i siffror” samt vissa delar av verksamhetsuppföljningen inte i könsuppdelad statistik i Uppföljningsrapport 2, 2011.

Jag yrkar på att Regionfullmäktige beslutar
• att Region Halland fortsättningsvis följer SFS 2001:100 §14: Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.
• att vid de tillfällen då det anses finnas särskilda skäl mot könsuppdelad statistik enligt SFS 2001:100 §14 ska det tydligt anges vilka dessa skäl är.

Halmstad den 10 november 2011
Maria Johansson
Vänsterpartiet Halland.

Kopiera länk