Inlägg

Om brevhemligheten

SardinI Sverige, och stora delar av världen, har vi länge varit noga med att hålla på brevhemligheten. Vi ska vara säkra på att om vi skickar ett brev så kommer ingen annan än mottagaren att läsa brevet. Åtminstone inte innan mottagaren som mycket väl kan visa brevet för andra. Det finns till och med lagrum om brevhemlighet i brottsbalkens fjärde kapitel.

I Sverige, och stora delar av världen, har vi länge varit noga med att hålla på brevhemligheten. Vi ska vara säkra på att om vi skickar ett brev så kommer ingen annan än mottagaren att läsa brevet. Åtminstone inte innan mottagaren som mycket väl kan visa brevet för andra. Det finns till och med lagrum om brevhemlighet i brottsbalkens fjärde kapitel.

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:280).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).

9 b § Den som anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som anges i 8 § eller att utföra brott som anges i 6 a eller 9 a §, döms för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordat brott. Lag (2013:366).

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

Nu är brevhemligheten till stor del avskaffad för svenska staten som genom FRA-lagen har rätt att avlyssna elektronisk trafik som korsar landets gränser. Just FRA kan därför svårligen idag sägas avlyssna oss olovligt, åtminstone om man struntar i Europakonventionen om mänskliga rättigher. Innan FRA-lagens antagande så kan det dock sägas vara olovligen. Genomgång om det här.

Nu har det kommit nya uppgifter om att FRA och NSA samarbetar. Att Sverige är ett av de viktigaste ländernas i USA:s massövervakning av världen. En massövervakning som bekräftats genom Edward Snowden. Utifrån de nya uppgifterna är det fullt förstårligt att den svenska regeringen under Obamas besök valde att inte lyfta frågan om övervakning. För man sätter inte en strålkastare där man själv är skyldig.

Riksdagen måste nu ha en extra debatt om Sveriges del i massövervakningen. En debatt som Vänsterpartiet begärde redan för ett halvår sedan.

Vi behöver avskaffa rätten för staten att avlyssna våra meddelanden. Om staten ska läsa brev ska det vara efter särskilt domstolsbeslut i enskilda utredningar. Vad vi säger i våra mobiler, vad vi sms-ar, vad vi skriver i våra mail måste vara privat. Det måste vara privat såväl mot den svenska staten som mot USA:s gestapo.

KU bör utreda om någon med koppling till svenska regeringen genom det samarbete som nu kommit tillkänna har gjort sig skyldig till spioneri eller annat brott mot rikets säkerhet. Oavsett vilket så måste vi byta ut regeringen och avskaffa FRA-lagen.

/Jesper Berglund
Vice ordförande V Halland

mer information: Dn
Vänsterpartiet
Aftonbladet
Aftonbladet 2

Kopiera länk