sida

Motioner och interpellationer

Motioner

Motioner är förslag från regionfullmäktigeledamöter. När en motion har anmälts till regionfullmäktige skickas den vidare till regionstyrelsen som ser till att den bereds av den eller de förvaltningar som berörs av motionen. Ofta tar det lång tid för motioner att beredas och därför kan det dröja innan fullmäktige tar ställning till motionen. De bör dock bli föremål för beslut inom ett år efter att de har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Interpellationer

Interpellationer är omfattande och motiverade frågor som ledamöterna i regionfullmäktige kan ställa till en ansvarig politiker, ofta nämndsordföranden. Den ansvariga politikern måste besvara frågan muntligt under sammanträdet där den också debatteras.

 

Vänsterpartiets motioner och interpellationer år för år:
2021202020192018201720162015
Motioner 2021:

Motion om en halländsk coronakommision 

Interpellationer 2021:
Motioner 2020:

Motion angående Peer support 

Motion om att maxa Region Hallands konstinnehav för ökad hälsa och jämlikhet 

Motion om att utreda möjligheten att nå utsatta grupper i Halland med dålig tandhälsa för tandhälsofrämjande åtgärder 

 

Interpellationer 2020:

Interpellation angående angående samordning av hälso- och sjukvårdsavgifter 

Interpellation angående läget för missbruk- och beroendevården

Interpellation angående könsfördelning inom psykiatrin

Motioner 2019:

Motion om brukarinflytande (V, S och mp)

Interpellationer 2019:

Interpellation om hur vi arbetar med bostadsförsörjning i Region Halland

Interpellation angående säker vård

Interpellation angående barnahus 

Motioner 2018:
Interpellationer 2018:

Hur vi säkerställer arbetet med en jämlik cancervård i Region Halland

 

 

Kopiera länk