Använder vi resurserna klokt?

Använder vi resurserna klokt?

Halland förfogar över skattemedel, naturresurser, arbetskraft med mera som vi naturligtvis ska använda så ansvarsfullt som det bara går. I tolkningen av en klok resursanvändning lägger vi in följande:

  • Vi är för en begränsning av vinstuttag.
  • Vi vill hushålla med energi och material.
  • Vi vill vara en så god inköpare som möjligt.
  • Vi vill vara den bästa möjliga arbetsgivaren.
  • Vi vill sätta vårdtagarens behov i centrum.

Den vård, utbildning och andra tjänster som produceras i regionen ska möta medborgarnas behov. En god tillgänglighet i vården är viktig för att skapa en likvärdig vård för alla medborgare, oavsett funktionsvariationer, kön eller socioekonomiska förutsättningar. För att uppnå detta måste resurserna stanna kvar i vårdkedjan, inte användas till vinstutbetalningar eller till bemanningsföretag för inhyrning av tillfällig personal.

Hyrpersonal är kortsiktiga dyrbara lösningar, som dessutom hindrar arbetet att skapa goda arbetsplatser i regionen. Inhyrd personal arbetar för stunden, de har inte fokus på att bygga goda arbetsmiljöer eller hitta långsiktiga lösningar i ett förbättringsarbete på sin arbetsplats. Det är verkligen hög tid att besvara frågan varför fast anställd personal alltför ofta väljer att sluta sin anställning. Ett av svaren återfinns i den allt tuffare arbetsmiljön med inhyrda kollegor som tar mindre ansvar men ändå har en högre lön. Bemanningsföretagens tid måste vara förbi.

Vänsterpartiet anser att vi måste påbörja övergången till sex timmars arbetsdag. Vi tycker att arbetsplatser i vård- och omsorgssektorn vore bra att börja med. Personal inom dessa sektorer vittnar om att arbetet blir allt stressigare och då ökar risken för att fel begås. En säker vård kräver personal i balans. Arbetstidsförkortning bidrar också till att arbetsmiljön förbättras.

Vi vill påbörja arbetstidsförkortningen med bibehållen lön på minst en arbetsplats i regionen under mandatperioden. De erfarenheter som dras från denna arbetsplats får sedan bilda underlag för den fortsatta processen.

Arbetstidsförkortningen måste kombineras med större insatser för utbildning i de bristyrken som finns inom vård och omsorg för att täcka personalbehovet för regionen i framtiden.

Sex timmars arbetsdag leder i förlängningen till att det blir lättare att rekrytera och återrekrytera personal. Vår övertygelse är att en kortare arbetstid minskar stressrelaterad ohälsa och möjliggör för fler att vara i arbete.

Genom att göra lönesatsningar på den egna personalen, där grundlönen är god, säkerställer man kontinuitet i bemanningen och bryter mönstret med personalbrist och hyrpersonal. Det är på sikt en god affär, såväl ekonomisk som social. Att ta resursansvar innebär även att ta ansvar för hela sammanhang, både inom vården och för nyinvesteringar. Vi vill införa metoden livscykelanalyser inför beslut, inköp och investeringar. Något som är kortsiktigt lönsamt kan ofta vara långsiktigt kostsamt. Valet av material mellan engångsanvändning och återbruk är ett exempel där det finns möjligheter att tillvarata resurser. Vid större investeringar måste sjukvårdens strukturer och logistik vägas in för att inköpen ska stödja helheten. Vården blir säkrare om särskilda resurser koncentreras till ett ställe!

Kopiera länk