Tillgänglig kultur och förutsättningar för utveckling

Antingen får kulturen komma till människan eller människan till kulturen

Kulturen är en livsnödvändighet, den ger livskvalitet och hjälper oss att tänka nytt och dessutom möta förändringar. Den behöver vara tillgänglig för alla vem du än är eller var du än bor. Den konstnärliga friheten och yttrandefriheten är central. Kulturutövare måste beredas plats och möjlighet att utöva sin konst och deras verk måste göras tillgängliga för fler än de få. Vi vill undersöka möjligheterna att bredda kulturutbudet och underlätta åtkomsten till kultur. Vi vill ta med det som inte tidigare fått plats i Hallands kulturplan, som t ex hårdrock. Muséer, teatrar och bibliotek behöver i ännu högre grad än idag göras tillgängliga för de med funktions-nedsättning. Det gäller både som utövare av kultur och konsumenter av kultur. Digitalisering och kollektivtrafik är här två viktiga möjliggörare.

Förutsättningar för utveckling

Region Halland är huvudman för några folkhögskolor och en naturbruksskola. Vi anser att regionens ansvar ska omfatta även Hallands gymnasieskolor. Med EN regional huvudman för utbildningar efter grundskolan uppnås en jämnare kvalitet och samordningsvinster. Region Halland stödjer olika läsprojekt för att lyfta läsningen hos våra unga. Ett fortsatt riktat stöd till skolbiblioteken och folkbiblioteken är angeläget för att läsutvecklingen och läsupplevelser ska skapa ett förtroende till att använda språket som en bärare av demokrati och kultur.

Region Halland måste analysera vilka professioner man är i behov av i framtiden och starta utbildningar i samarbete med gymnasie- och högskolor för att säkra ett jämnt personalinflöde och en god kompetensförsörjning. Det är ett arbete som borde ha påbörjats på bredare front för länge sedan. Nyanställd personal måste få en personlig utvecklingsplan för att tydliggöra regionens ansvar och vilja att vara en god arbetsgivare. Det ger motivation för personalen att stanna kvar inom regionen.

Kopiera länk