En god och jämlik vård

Den närmaste vårdcentralen ska vara den bästa

”Vårdvalet” ska få oss att tänka valfrihet, att vi själva väljer vår vård. Men om alla vårdcentraler, offentliga som privata, har lika lite läkartider, har ett opersonligt telefonkösystem och lägger ansvaret på patienten att själv boka återbesök så är det ingen valfrihet. Att ”lista dig” på vilken vårdcentral du vill, innebär då ingen valfrihet.

Vänsterpartiet tycker att verklig valfrihet för patienterna enbart finns om personalen har bra arbetsmiljö och tillräckligt många arbetskamrater. Det ökar möjligheten för personalen att få tillräckligt med tid för varje enskild patient vilket leder till att de anställda vill stanna kvar och utveckla verksamheten.
Vänsterpartiet anser även att bra vård enbart kan uppnås om vårdcentralerna har ett områdesansvar så att vårdcentralen känner till invånarna, arbetsplatserna, skolorna och förskolorna i sitt område. Då kan de arbeta förebyggande och verka för en god och jämlik folkhälsa.

Tar vårdcentralen ansvar för kvinnors hälsa?

Svaret är nej. Det finns sedan länge en kultur i Halland att kvinnor inte kan söka för underlivsbesvär på en vårdcentral utan istället ska vända sig direkt till den gynekologiska specialistsjukvården. Självfallet ska vårdcentralerna ha både budget och kompetens att behandla enkla gynekologiska åkommor. Varför kan män få vård för prostatabesvär medan kvinnor inte kan söka för enklare åkommor?

En sömlös vård – patienten alltid i fokus!

All vård måste utgå från den första linjens sjukvård, det vill säga vårdcentralerna. Specialistresurser ska användas vid mer komplexa åkommor, då används resurserna rätt.

Samverkan mellan de olika vårdaktörerna; kommunerna, vårdcentralerna och sjukhusen ska vara så ”sömlös” som möjlig. Krävs resurser av mer specialiserad personal inom t ex hemsjukvården måste patienten uppleva att man får trygg vård som man inte behöver vänta på medan vårdaktörerna diskuterar vem som har det ekonomiska ansvaret. Finns det behov av en bredare akutvårdsenhet måste vi skapa en sådan.

Jämlik tandhälsa!

Tänderna är en del av vår kropp under hela vår livstid. Det är inte rimligt att man kan bedöma någons ekonomiska ställning efter hur du ser ut i munnen! En bra tandstatus bidrar till en god allmänhälsa. I väntan på en statlig lösning av tandvården behöver det regionala tandvårdsbidraget utökas, speciellt till de grupper som har mest behov.

Människor ska inte behöva ha ont

Många människor har kronisk smärta som en ständig följeslagare i livet. Region Halland har de senaste åren byggt upp smärtrehabilitering både på vårdcentralerna och i specialistledet. Men resurserna är alltför begränsade och tillgängligheten begränsad. Många ställs därför helt utanför behandling. Kronisk smärta kan ha många orsaker. Personer med psykisk ohälsa i tillägg till fysiska smärtor får inte diskrimineras.

Kopiera länk