En psykiatri med tillräckliga resurser

En psykiatri med tillräckliga resurser

Den som lever med en psykisk sjukdom riskerar att dö i förtid. Det är en ojämlikhet som inte är acceptabel. Historiskt sett har Halland varit den region som lagt minst pengar på psykiatrin. Psykiatrin behöver få mer resurser så den både kan leverera en god kvalitet och vara en god arbetsgivare. Genom att utveckla brukarinflytandet inom psykiatrin kommer också kvaliteten och arbetsmiljön utvecklas i positiv riktning. Vid digitaliserade vårdmöten får kvalitén inte bli sämre än vid fysiska besök. Kontakten mellan vårdgivare och patient är väsentlig för ett gott vårdresultat!

Ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan breder ut sig bland ungdomar. Det är viktigt att unga får snabb hjälp med att inte ångest, depressioner eller andra psykiska sjukdomar förvärras, så att de kan fortsätta att utvecklas och klara av skolan. Allt för länge har regionens olika vårdnivåer bollat dessa barn och ungdomar och deras föräldrar/vårdnadshavare mellan sig. Den första linjens barn- och ungdomspsykiatri på vårdcentralerna måste få resursförstärkning och kompetensutveckling så att de kan ta sig an barns och ungas psykiska hälsa på ett korrekt sätt. Den telefonlinje som nu finns (BUP-linjen) ska tryggt kunna hänvisa patienterna även till vårdcentralsnivå.

Kopiera länk