Motioner

Tillgängligheten vid våra ungdomsmottagningar – Landstinget

Tillgängligheten vid våra ungdomsmottagningar

Ofrivillig graviditet och aborter bland ungdomar ökar, den sexuella debuten går allt längre ner i åldrarna.
Vi är också alla medvetna om att den psykiska ohälsan i samhället ökar inte bara hos vuxna utan även hos barn och ungdomar.
Ett samhälle med allt snabbare tempo och tuffare krav, gör att alltfler unga på olika sätt mår illa eller bär på en känsla av osäkerhet och otillräcklighet. Deras tid och kontakt med vuxna har av olika anledningar successivt minskat.

På länets ungdomsmottagningar görs det i dag ett mycket bra och viktigt arbete, de samtal vi haft med företrädare för de olika mottagningarna i länet finns en ambition och vilja att arbeta ännu mer med uppsökande och förebyggande åtgärder t.ex gentemot skolorna, men för detta saknas det resurser.

Mottagningen i Halmstad skiljer sig dock från andra mottagningar i länet. Här tvingas man på grund av bristande resurser ha en över åldersgräns för tjejer på 20 år, jämfört med 25 för killar. Trycket på mottagningen är stort och många ungdomar kan inte få tid, utan hänvisas till öppet hus-tiden. Möjligheten för ungdomarna att få träffa personal med psykosocial inriktning som exempelvis kurator eller psykolog är också kraftigt begränsad, eftersom det endast finns en kurator 10 timmar i veckan.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta

• att bevilja ungdomsmottagningen i Halmstad ett tilläggsanslag så att man kan höja åldersgränsen för tjejer till 25 år samt utöka tjänstgöringsgraden för personal med psykosocial kompetens till en heltidstjänst.

• att inför det kommande budgetåret göra en översyn av situation vid ungdomsmottagningarna i länet.

Sasa Sacipovic
Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Anna-Karin Orbjörn
Ung Vänster Halmstad

Kopiera länk