Motioner

Motion om ökad HBT-kompetens bland kommunens anställda – Falkenberg

HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Med HBT-kompetens menas kunskap och förståelse för dessa människors särskilda livsvillkor. Konkret kan det handla om faktakunskaper, värderingsdiskussioner och studiebesök.

För Vänsterpartiet är det självklart att alla människors kärlek skall respekteras – oavsett vem man väljer att älska. Mångfald är ett viktigt begrepp för oss, liksom respekt för varje människas identitet, sexuella läggning och könstillhörighet. Vi vill se ett samhälle där ingen ställs utanför eller diskrimineras. Kärleken är en viktig drivkraft – både för oss människor i våra relationer, och för samhällets utveckling. Därför skall kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön värderas lika högt som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön.

Falkenberg skall vara en kommun där alla kan visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning.

I olika undersökningar har det visat sig att kvinnor och män med annan sexuell läggning än den heterosexuella har sämre hälsa än heterosexuella, och att detta står sig genom hela livet. Det finns ett osynliggörande av kvinnor i hälso- och sjukvården. Detta innebär bland annat att kvinnors hälsa betraktas och tolks utifrån mannen som norm. Utifrån denna manliga heteronorm, drabbas de lesbiska kvinnorna dubbelt. Att psykosocial ohälsa är överrepresenterad bland unga med annan sexuell läggning än den heterosexuella, har också påvisats i ett antal undersökningar.

Kommunens verksamhet påverkar alla människors vardag, och därför bör kommunens personal ha hög kompetens även i HBT-frågor. Genom kommunens arbete kan många människors liv förbättras.

När skolan berör sexuallivet i undervisningen finns ofta HBT-personerns livsval med bara som en avvikelse från normen. De blir därmed bortdefinierade som onormala.

I arbetslivet finns fall där arbetssökande fått frågan om de är homosexuella, däremot har en arbetssökande aldrig frågan om den är heterosexuell.

Skolan har en avgörande roll då det gäller att påverka barn och ungdomars attityder och ge dem en allsidig sexualundervisning. Fritidsgårdarnas personal har möjlighet att upptäcka både diskriminering och utsatthet och har en nyckelroll. Omvårdnads- och äldreomsorgspersonal behöver HBT-kompetens vid arbete hemma hos människor som inte passar i den heterosexuella normen. Även socialtjänstens arbete med familjer och andra individärenden, underlättas om de har en bred kunskap om alla sorters familjer.

Kommunen har också anställda som är homo och/eller bisexuella. Av rädsla för fördomar avstår många att gå ut öppet och berätta om sin livssituation. Det kan vara av osäkerhet inför hur de egna arbetskamraterna skulle reagera, men också av rädsla för brukarnas och deras anhörigas reaktioner. Därför bör dessa frågor diskuteras öppet, och våra normer vidgas.

HomO – homoombudsmannen – hävdar i en skrivelse till regeringen att det är inom sjukvården ofta råder avsaknad av HBT–kompetens. Man påstår inte att personalen är homofobisk, men att det finns en risk att man i sitt bemötande utgår från att alla är heterosexuella, och blir därmed osäker i sitt förhållande till homo- och bisexuella. HomO vill därför att det ska ingå krav på HBT-kompetens i yrkesexamina hos bl.a. sjuksköterskor och socionomer.

Kommunen kan medverka till en förbättring av många människors liv, genom att öka kunskapen hos sina anställda. Många organisationer har utmärkt studiematerial och riksdagens HBT-nätverk, Svenska kommunförbundet, RFSL med flera kan hjälpa till med utbildningsinsatser.

Med anledning av ovanstående yrkar jag
att kommunen genom olika utbildningsinsatser arbetar för att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuella och transpersoner lever under.

Mikael Hallberg
Vänsterpartiet Falkenberg.

Kopiera länk