Motioner

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. – Falkenberg

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status.
Barn som lever i fattigdom riskerar ofta att hamna i ett socialt utanförskap, som kan följa barnen genom hela uppväxten. Utanförskapet kan i sin tur leda till att de diskrimineras och har svårt att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande som vuxna. Fattigdom och utanförskap riskerar också att bli ett socialt arv till nästa generation.

Studier har visat att barn som lever i ekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av sjukdomar som diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Sämre kostvanor leder till sämre hälsa och sämre tänder. Barnfattigdomen slår hårt både socialt och medicinskt.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer blir i större utsträckning diskriminerade i skolan på grund av det förekommer att avgifter tas ut vid studiebesök och friluftsdagar, att man ofta utgår från att alla har cykel, skidor eller skridskor. Socioekonomiskt utsatta områden har ofta sämre skolresultat än övriga landet.

Barn som växer upp i fattigdom har ofta mycket mindre aktiv fritid än barn som lever i stabila ekonomiska förhållanden. De flesta fritidsaktiviteter, som idrott, musik, teater och kultur kostar pengar. Det är svårt att få pengarna att räcka till medlemskap i fotbollsföreningen och till fotbollsskor m m.
Det händer att föräldrarna inte har råd att lösa ut medicinen som läkaren har skrivit ut eller att barnen på grund av kostnader för kollektivtrafiken inte har möjlighet att besöka olika kulturevenemang; teater, film, kamrater på fritidsgården.

Mot den här bakgrunden yrkar jag:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att säkerställa att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status.

Falkenberg 110925
Per Sjövall, (V) ledamot i kommunfullmäktige
Eva Kronwall

Kopiera länk