Motioner

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. – Region Halland

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status.

Barn som lever i fattigdom riskerar ofta att hamna i ett socialt utanförskap, som kan följa barnen genom hela uppväxten. Utanförskapet kan i sin tur leda till att de diskrimineras och har svårt att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande som vuxna. Fattigdom och utanförskap riskerar också att bli ett socialt arv till nästa generation.

Studier har visat att barns om lever i ekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av sjukdomar och diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Sämre kostvanor leder till sämre hälsa och sämre tänder. Barnfattigdom slår hårt både socialt och medicinskt.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer bli i större utsträckning diskriminerade i skolan på grund av att det förekommer att avgifter tas ut vid studiebesök och friluftsdagar, att man utgår från att alla har cykel, skidor eller skridskor. Socioekonomiskt utsatta områden har ofta sämre skolresultat än övriga landet.

Barn som växer upp i fattigdom har ofta mycket mindre aktiv fritid än barn som lever i stabila ekonomiska förhållanden. De flesta fritidsaktiviteter, som idrott, musik, teater och kultur kostar pengar. Det är svårt att få pengarna att räcka till medlemskap i fotbollsföreningen och till fotbollskor m m.
Det händer att föräldrarna inte har råd att lösa ut medicinen som läkaren har skrivit ut eller att barnen på grund av kostnader för kollektivtrafiken inte har möjlighet att besöka olika kulturevenemang; teater, film, kamrater på fritidsgården. Det gäller inte minst barn som bor på landsbygden och som vill in till staden.

Mot den här bakgrunden yrkar jag:
att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att upprätta en handlingsplan ör att säkerställa att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status.

Falkenberg 110925
Per Sjövall, (V) ledamot i regionfullmäktige.

Kopiera länk