sida

Motioner och interpellationer

Motioner

Motioner är förslag från regionfullmäktigeledamöter. När en motion har anmälts till regionfullmäktige skickas den vidare till regionstyrelsen som ser till att den bereds av den eller de förvaltningar som berörs av motionen. Ofta tar det lång tid för motioner att beredas och därför kan det dröja innan fullmäktige tar ställning till motionen. De bör dock bli föremål för beslut inom ett år efter att de har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Interpellationer

Interpellationer är omfattande och motiverade frågor som ledamöterna i regionfullmäktige kan ställa till en ansvarig politiker, ofta nämndsordföranden. Den ansvariga politikern måste besvara frågan muntligt under sammanträdet där den också debatteras.

 

Vänsterpartiets motioner och interpellationer år för år:
Motioner 2021

Motion om en halländsk coronakommision 

Interpellationer 2021

Motioner 2020

Motion angående Peer support 

Motion om att maxa Region Hallands konstinnehav för ökad hälsa och jämlikhet 

Motion om att utreda möjligheten att nå utsatta grupper i Halland med dålig tandhälsa för tandhälsofrämjande åtgärder 

Interpellationer 2020

Interpellation angående angående samordning av hälso- och sjukvårdsavgifter 

Interpellation angående läget för missbruk- och beroendevården

Interpellation angående könsfördelning inom psykiatrin

Motioner 2019

Motion om brukarinflytande (V, S och mp)

Interpellationer 2019

Interpellation om hur vi arbetar med bostadsförsörjning i Region Halland

Interpellation angående säker vård

Interpellation angående barnahus 

Motioner 2018

Interpellationer 2018

Hur vi säkerställer arbetet med en jämlik cancervård i Region Halland

Motioner 2017

Skapa en säkrare arbetsplats för personalen i receptionen på sjukhuset i Halmstad

Interpellationer 2017

Interpellation angående arbetsplatssäkerhet på skolor där Region Halland har huvudmannaskap

Interpellation angående Region Halland och utlämnande av allmän handling

Interpellation angående åtgärder som vidtagits för att underlätta integration genom avgiftsfria resor för asylsökande

Motioner 2016

Underlätta integrationen i enlighet med Kalmarmodellen

Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett

Utred möjligheten att införa brukarstyrd inläggning

Interpellationer 2016

Interpellation angående status på utbildning i Lean

Interpellation angående läget för missbruk- och beroendevården

Interpellation angående företaget Orange och deras verksamhet på våra Halländska sjukhus i sommar

Interpellation angående utskick av handlingar till Regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson

Motioner 2015

Motion angående effektivare rapportering och uppföljning

Motion om prehospital psykiatrisk resurs

Interpellationer 2015

 

 

Kopiera länk